Raport z ewaluacji zewnetrznej

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ
W dniach od 17.06.2013r. - 26.06.2013r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty, w skład którego weszli Izabella Karlińska - Ćwięka, Radziwołek-Mikołajczyk Małgorzata przeprowadzili w przedszkolu ewaluację zewnętrzną, której celem było zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Wg rozporządzenia przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

POZIOM A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
POZIOM B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymogu przez przedszkole.
POZIOM C – oznaczający średni stopień wypełniania wymogu przez przedszkole.
POZIOM D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymogu przez przedszkole.
POZIOM E – oznaczający niski stopień wypełniania wymogu przez przedszkole.OTO NASZE WYNIKI:

Przedszkole ma koncepcję pracy - nasz wynik B.
Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców dzieci. Podlega
systematycznej analizie i modyfikacji, której dokonują wszyscy zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele, a podejmowane działania służą realizacji jej hasła przewodniego, które brzmi "dobry, mądry, zdrowy przedszkolak". Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego - nasz wynik B.
Oferta edukacyjna przedszkola, w tym realizacja programów autorskich, służy realizacji podstawy programowej i jest zgodna z potrzebami i oczekiwaniami dzieci i ich rodziców.Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany - nasz wynik B.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane i monitorowane, a wnioski
z monitoringu służą ciągłemu ich doskonaleniu. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałanianauczycieli - nasz wynik B.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są efektem wspólnej pracy wszystkich nauczycieli. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych - nasz wynik A.
Prowadzone w przedszkolu diagnozy służą dostosowaniu podejmowanych działań do potrzeb i możliwości dzieci, z uwzględnieniem indywidualizacji procesu wspomagania ich rozwoju i edukacji. W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na integrację dzieci niepełnosprawnych z grupą przedszkolną. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie bardzo wysokim.


Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju - nasz wynik A.
Przedszkole podejmuje inicjatywy i działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb lokalnego środowiska i jednocześnie korzysta z zasobów tego środowiska. Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są w oparciu o systematycznie prowadzoną identyfikację potrzeb i możliwości lokalnej społeczności. Współpraca z kluczowymi podmiotami korzystnie wpływa na rozwój wychowanków i decyduje o pozytywnym wizerunku placówki. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie bardzo wysokim.


Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do
przedszkola - nasz wynik B.

Przedszkole wykorzystuje informacje o losach absolwentów przedszkole do doskonalenia
efektów procesu nauczania i wychowania. W opinii respondentów różnorodne działania przedszkola wpływają na dobre przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i do funkcjonowania w społeczeństwie. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego - nasz wynik - B.
Przedszkole prowadzi różnorodne działania promocyjne i informacyjne dotyczące oferty, działań i osiągnięć placówki, a także jej wychowanków. Nauczyciele przekazują informacje o celowości i skuteczności swoich działań. Dzięki dbałości o jakość kształcenia placówka promuje wartość edukacji przedszkolnej.Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.


Rodzice są partnerami - nasz wynik - B.
Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy przedszkola oraz mają wpływ na decyzje w kwestiach organizacyjnych i wychowawczych. Możliwość współdecydowania powoduje czynne zaangażowanie rodziców w działania przedszkola i postrzeganie ich jako partnerów. W przedszkolu prowadzone są działania wspierające rodziców w wychowaniu dzieci.
Wszyscy ankietowani rodzice ma poczucie, że nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są otwarci na ich opinie dotyczące działalności przedszkola. Wszyscy badani stwierdzili, że zostali poinformowani o dniach i godzinach, w których można porozmawiać indywidualnie z wychowawcami grup i mają poczucie, że nauczyciele
przedszkolni poświęcają odpowiednią ilość czasu na kontakty z nimi. Nauczyciele biorący udział w wywiadzie uznali, że rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach (organy przedstawicielskie rodziców, Rada Rodziców, rady grupowe) mają wpływ na decyzje przedszkola dotyczące kwestii dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych. Przedszkole spełnia to wymaganie na poziomie wysokim.

WNIOSKI Z EWALUACJI NASZEGO PRZEDSZKOLA:
  • Koncepcja pracy przedszkola jest znana i akceptowana przez rodziców dzieci i w pełni zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania.
  • Procesy wspomagania rozwoju i edukacji są efektem współdziałania wszystkich nauczycieli, a ich systematyczny monitoring służy ich ciągłemu udoskonalaniu.
  • Podejmowane przez nauczycieli działania, w tym opracowanie i realizacja programów autorskich, służą indywidualizacji procesu wspomagania rozwoju i edukacji i wyrównywaniu szans edukacyjnych.
  • Przedszkole prowadzi różnorodne działania promocyjne i informacyjne dotyczące oferty, działań i osiągnięć placówki, a także jej wychowanków.
  • Rodzice biorą udział w podejmowaniu decyzji dotyczących pracy przedszkola oraz mają wpływ na te decyzje w kwestiach organizacyjnych i wychowawczych.Wyniki ewaluacji zostały zebrane przez zespół wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Szczecinie i opracowane w raporcie, z którym możecie się Państwo zapoznać wchodząc na stronę http://www.npseo.pl/action/raports lub pobierając plik -> http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000410585134.pdf.


Przedszkolowo.pl logo